Plan novčanih tokova

Izveštaj o novčanim tokovima je najznačajniji poslovni alat u upravljanju gotovinom. Planiranjem novčanih tokova preduzetnici imaju kompletan uvid u planirane prilive i odlive novca što dalje omogućuje upravljanje likvidnošću poslovanja.

Osnovno pravilo poslovanja je da dobitak nije jednak stanju gotovine na kraju istog perioda posmatranja. Retke su situacije da preduzetnici u određenom mesecu naplate sve prihode i isplate sve troškove što bi donekle izjednačilo prilive i odlive novca sa prihodima i troškovima poslovanja.

Na primer, ukoliko ste kupcima odobrili odloženo plaćanje prihod ostvaren u jednom periodu ne znači automatski i priliv novca po osnovu tog prihoda u istom periodu. Istovremeno, ukoliko nemate odloženo plaćanje prema dobavljačima to znači da su troškovi jednaki odlivima gotovine tj. isplati obaveza prema dobavljačima u istom periodu. Znajući da će prihodi biti naplaćeni u nekom narednom periodu zadatak preduzetnika je da planiranjem novčanih tokova na vreme sagledaju ovakve buduće događaje i nađu način pokrića gotovine koja nedostaje.
Plan novčanih tokova može biti prilagođen konkretnim potrebama svakog poslovnog entiteta. Model Plana novčanih tokova u prilogu ovog dokumenta je jedan od najjednostavnijih. Period posmatranja može biti mesec, kvartal, šest meseci ili godina.

Kako pripremiti Plan novčanih tokova

1. Polaznu osnovu planiranja Novčanih tokova čini Plan Bilansa uspeha.
2. Dve stvari koje treba najpre naučiti su: 1) amortizacija je fiktivan trošak i po osnovu troška amortizacije neće nastati novčani odlivi iz poslovanja; i 2) novac na kraju svakog perioda je jednak novcu na početku narednog perioda.
3. Novčani prilivi će nastati po osnovu onih prihoda iz Plana Bilansa Uspeha za koje očekujete da će biti naplaćeni u istom periodu (npr. mesec). Prilive novca po ostalim prihodima raspoređujete na buduće periode kada očekujete naplatu potraživanja. Ukoliko je na primer vaš dogovor sa kupcima da 40% plaćaju avansno, a 60% na odloženo do 45 dana, planom novčanih tokova predviđate priliv od 40% u istom mesecu kada su i nastali prihodi, a preostalih 60% u narednom mesecu.
4. Takođe, novčani odlivi će nastati po osnovu onih troškova iz Plana Bilansa Uspeha koje plaćate u istom periodu kada su i nastali. To su najčešće plate, komunalije, ali i dobavljači sirovina i ostalog materijala ukoliko ugovorom niste isposlovali odloženo plaćanje.
5. Konačno, stanje gotovine na kraju svakog meseca tj.perioda je razlika svih priliva i odliva u datom periodu uvećana ili umanjena za stanje gotovine na početku perioda. Razlika u datom periodu je uvećana za stanje na početku ukoliko je početno stanje bilo veće od nule, odnosno umanjena ukoliko je početno stanje bilo manje od nule (npr. koristite dozvoljeni minus po tekućem računu kod banke).

Izvor: Preduzetnički servis