Finansijsko izveštavanje

Novi Zakon o računovodstvu (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 62/2013) je usvojen u julu 2013. godine i novine u Zakonu se odnose i na finansijsko izveštavanje.

Unapređenje kvaliteta finansijskog izveštavanja prema novousvojenom Zakonu o računovodstvu postiže se prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih lica.

Primenom novih kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, računovodstvena pravila koja primenjuju pravna lica prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja su utvrđena na sledeći način:

a) velika pravna lica i javna društva nezavisno od veličine – i dalje obavezno primenjuju složenije Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), koji su u primeni u Srbiji od 2003. godine;

b) mala i srednja pravna lica – primenjuju skraćenu, odnosno pojednostavljenu verziju MSFI – Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). Ovaj računovodstveni standard biće u primeni za mala i srednja pravna lica počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju složenije MSFI.

Najvažnija prednost primene MSFI za MSP, jeste činjenica da se radi o standardu koji je prepoznatljiv na širokom prostoru, a zasnovan je na istom okviru na kome su zasnovani puni MRS/MSFI, koji su do sada korišćeni u Republici Srbiji od strane srednjih pravnih lica, što će u mnogome olakšati finansijsko izveštavanje i edukaciju lica potrebnu za njihovu primenu. Ostale prednosti obuhvataju sledeće:

- primena MSFI za MSP predstavlja značajnu podršku izradi konsolidovanih finansijskih izveštaja i olakšava pristup inostranim izvorima kapitala;
- primena prepoznatljivih pravila izveštavanja, može da doprinese privlačenju stranih investicija u mala i srednja preduzeća;
- dobijene informacije su harmonizovane, pa je olakšan proces donošenja odluka o ulaganjima, i može dovesti do smanjenja troškova kapitala.

v) mikro pravna lica – primenjuju pravilnik ministra prilagođen poreskim potrebama (maksimalno uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga), ali mogu da odluče da primenjuju i MSFI za MSP umesto pravilnika.

Godišnji finansijski izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje.
Mikro pravna lica sastavljaju godišnje finansijske izveštaje koji obuhvataju: Bilans stanja i Bilans uspeha.

Godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se i u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije. U navedenom slučaju radi se o vanrednim finansijskim izveštajima, koja se Agenciji za privredne registre dostavlja u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Agenciji za privredne registre finansijski izveštaji koji su usvojeni i revidirani dostavljaju se najkasnije do 30. juna, dok se Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj dostavljaju Agenciji za privredne registre do kraja februara, zbog potrebe obezbeđenja makroekonomskih podataka u prvom kvartalu tekuće godine.

Pravna lica dostavljaju Agenciji za privredne registre finansijske izveštaje u elektronskom obliku počevši od godišnjih izveštaja za 2014. godinu (uz uslov da budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika), dok će mikro pravna lica ovu obavezu imati prvi put za godišnje izveštaje za 2015. godinu.

Novim Zakonom o računovodstvu uvodi se kolektivna odgovornost organa upravljanja i nadzornog organa u pravnom licu za finansijske izveštaje.

Izvor: Preduzetnički servis