Fiskalne kase

Fiskalne kase su uređaji za registrovanje podataka o vrednosti prodatih dobara i izvršenih usluga, drugim rečima prometa, koji su prethodno uneti u kasu u vidu baze podataka o dobrima i uslugama, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Zakonom o fiskalnim kasama se, između ostalog, uređuje evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom. Kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase kao i kontrola ovlašćenih servisa u nadležnosti je tržišnog inspektora i ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Osoba koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužna je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Osim fiskalne kase pravno lice ili preduzetnik mora da ima i terminal za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa i da sklopi ugovor sa Telekom Srbija o usluzi daljinskog očitavanja, poznatiji kao DžiPieS (GPS). Ova obaveza se ne odnosi na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Postupak fiskalizacije

Pre početka korišćenja fiskalne kase, poreski obvezik preko ovlašćenog servisa dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave zahtev za stavljanje u upotrebu fiskalne kase.

Fiskalizacija se vrši u ovlašćenom servisu od strane ovlašćenog radnika Poreske uprave i ovlašćenog servisera. Izvršena fiskalizacija i određivanje evidencionog broja fiskalne kase utvrđuje se rešenjem Poreske uprave.

Poreska uprava vodi evidenciju o fiskalnim kasama preko kojih se evidentira promet. Evidentiranje prometa preko fiskalne kase ne može se vršiti pre određivanja evidencionog broja i izvršenog plombiranja fiskalne kase.

Nakon izvršene fiskalizacije (plombiranja fiskalne kase fiskalnim plombama od strane Poreske uprave i servisnom plombom od strane ovlašćenog servisa) fiskalna kasa se može pustiti u upotrebu.

Unos baze podataka o dobrima i uslugama u fiskalnu kasu može izvršiti sam korisnik ili to za njega može uraditi ovlašćeni servis. Po zakonu o fiskalnim kasama ovlašćeni servis nije u obavezi da izvrši unos baze podataka o artiklima, pa se može očekivati da za ovu uslugu zahteva naknadu.

Delatnostima, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti (iz Zakona o klasifikaciji delatnosti iz 2009. godine i i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti iz 2010. godine), i to:

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca i to samo prodaja preko automata i prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20 Železnički prevoz tereta;
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32 Taksi prevoz;
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41 Drumski prevoz tereta;
49.42 Usluge preseljenja;
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10 Vazdušni prevoz putnika;
51.21 Vazdušni prevoz tereta;
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53 Poštanske aktivnosti;
55.90 Ostali smeštaj - studentski i đački domovi;
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61 Telekomunikacije;
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova;
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10 Pravni poslovi;
75.00 Veterinarske delatnosti i to samo primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29 Usluge ostalog čišćenja;
84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
85 Obrazovanje;
86 Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92 Kockanje i klađenje;
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91 Delatnost verskih organizacija;
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25 Popravka satova i nakita;
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti i to samo aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.
Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:
33.11 Popravka metalnih proizvoda;
33.12 Popravka mašina;
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14 Popravka električne opreme;
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19 Popravka ostale opreme;
37 Uklanjanje otpadnih voda;
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11 Rušenje objekata;
43.12 Priprema gradilišta;
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21 Postavljanje električnih instalacija;
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31 Malterisanje;
43.32 Ugradnja stolarije;
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34 Bojenje i zastakljivanje;
43.39 Ostali završni radovi;
43.91 Krovni radovi;
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
74.20 Fotografske usluge;
81.10 Usluge održavanja objekata;
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;
95.11 Popravka računara i periferne opreme;
95.12 Popravka komunikacione opreme;
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
95.24 Održavanje i popravka nameštaja;
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti.

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

- delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
- poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika.

Fiskalni dokumenti

Fiskalni dokumenti jesu fiskalni isečak (račun koji se daje kupcu), dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja. Kopija svih ovih dokumenata, kada se odštampaju, ostaje na kontrolnoj traci.

Fiskalni isečak sadrži podatke o prodavcu, mestu i vremenu prodaje, proizvodima, cenama, iznosima poreza, a može da sadrži i neku reklamnu poruku. Obveznik koji je dužan da evidentira svaki pojedinačni promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima preko fiskalne kase, dužan je da kupcu dobara, odnosno korisniku usluge odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li kupac dobara, odnosno korisnik usluga to zahteva ili ne.

Dnevni izveštaj sa zbirnim podacima o tome šta je na kasi rađeno tokom dana, štampa se na kraju svakog radnog dana. Za svaku kasu se vodi knjiga dnevnih izveštaja koja se čuva na prodajnom mestu.

Presek stanja, koji sadrži zbirne podatke od štampanja prethodnog dnevnog izveštaja do trenutka kada zatražiš presek, prave se za sopstvene potrebe ili na zahtev poreskog inspektora.

Periodični izveštaj štampa se na kraju poreskog perioda (zavisi od toga da li PDV plaćaš mesečno ili tromesečno).

Defiskalizacija

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, a radi preuzimanja podataka iz fiskalne memorije, poreski obveznik je dužan u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja delatnosti da obavesti Poresku upravu i ovlašćeni servis o prestanku obavljanja delatnosti.

Podatke iz fiskalne memorije preuzima ovlašćeni servis u prisustvu ovlašćenog predstavnika Poreske uprave. Poreski obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. Fiskalnu memoriju ovlašćeni servis čuva dok Poreska uprava pisanim putem ne odobri uništavanje, uz prisustvo komisije koju formira ovlašćeni servis i Poreska uprava.
Izvor: Preduzetnički servis