Prednosti i nedostaci kod davalaca franšize

Za davaoca franšize brojne su prednosti ulaska u franšizno poslovanje, a neke od najbitnijih su:
  •      Brzo širenje
  •      Bolje upravljačke sposobnosti
  •      Koristi od lokalnog znanja
  •      Veća motivisanost saradnika (od statusa zaposlenih do statusa vlasnika preduzeća).

Davalac franšize
postiže brži rast uz manje angažovanog kapitala i može imati potencijalno visoku stopu rasta. Franšiza donosi davaocu minimiziranje poslovnih i finansijskih rizika.

Otvaranjem novih tržišta pomoću otvaranja novih lokala uz manje ulaganje i niži rizik promoviše se poslovni koncept davaoca franšize. Navedeni faktori zajedno dovode do povećanja prometa i povećanja prihoda davaoca, zatim do povećanja vrednosti franšiznog sistema, a sve to skupa olakšava pronalaženje novih primalaca franšize.  

Kako svaki poslovni odnos nije idealan, tako i franšiza donosi nedostatke davaocu franšize. Kao najveći nedostatak često se navodi smanjena mogućnost kontrole u odnosu na vlastitu organizaciju, potencijalno nepridržavanje procedura poslovanja od strane primalaca, manje profitabilno poslovanje (deljenje profita poslovanja s primaocima franšize), mogući problemi u odnosima s primaocima franšize, kao i nedostatak poverenja.

Dalji nedostaci ogledaju se prilikom diktiranja politike poslovanja i moguće neposlušnosti primalaca franšize kod koga se razvio osećaj nezavisnosti i samostalnosti nakon što je prošao početne probleme u poslovanju. Kako za uspeh svake franšize najveću ulogu imaju ljudi, nedostatak je za davaoca je što ne može uticati na politiku zapošljavanja primaoca franšize.