IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

„POSLOVNO POVEZIVANJE ŽENA KOJE ŽIVE U RURALNIM PODRUČJIMA”

U sredu, 19. juna u Skupštini AP Vojvodine predstavljen je projekat „Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima”, prvi odobreni projekat u oblasti rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru IPA programa – Prekogranične saradnje Srbija – Mađarska.

Nosilac projekta je Garancijski fond AP Vojvodine, a partneri u projektu su Zavod za ravnopravnost polova i Savez udruženja nezaposlenih osoba Bač-Kiškun županije.

Konferenciju je svečano otvorio pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, a o programima i aktivnostima podrške ženama sa sela i preduzetnicama, govorili su Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda APV, Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova i Ištvan Tot, direktor Saveza nezaposlenih osoba Bač-Kiškun županije.

Garancijski fond APV već sedam godina podržava razvoj ženskog preduzetništva kroz dva programa podrške ženama: start-up podršku radno neaktivnim ženama i program podrške ženama osnivačima malih i srednjih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine. U okviru tih programa, u poslednjih 5 godina, izdato je 184 garancija ukupne vrednosti od preko 220 miliona dinara, i samim tim omogućeno je otvaranje 718 novih radnih mesta. Direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine Goran Vasić najavljuje da će Fond i u narednom periodu nastaviti snažno i dosledno da podržava razvoj ženskog preduzetništva u Vojvodini.

„Imajući u vidu trenutne društveno – ekonomske okolnosti, sada je pravo vreme da globalno potvrđenu činjenicu da bez ekonomski osnažene žene nema ni efikasnog ruralnog razvoja, materijalizujemo i u praksi. Ovaj proces nije jednostavan niti kratkoročan, i svi zajedno, u skladu sa kompetencijama i nadležnostima, moramo u njemu odlučno učestvovati, i učiniti da Autonomna Pokrajina Vojvodina nastavi da u domenu rodne ravnopravnosti bude lokomotiva, ne samo u Srbiji, već i u Evropi”- rekao je direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine Goran Vasić.

Unapređenje položaja žene iz ruralnih sredina, na koje se odnosi projekat, prepoznato je kao jedan od prioriteta u domenu ostavarivanja prava rodne ravnopravnosti kroz programe koje sprovodi Vlada AP Vojvodine, i resorni Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. S tim u vezi, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova ima za cilj mapiranje resursa i potencijala žena u ruralnim sredinama, dok Pokrajinski sekretarijat obezbeđuje podršku konkretnim projektima i umrežavanju žena.

Zahvaljujući tim aktivnostima, danas u Vojvodini imamo 300 registrovanih seoskih ženskih udruženja koje poseduju znanje i kapacitete da aktivno deluju u svojoj zajednici. Projekat prekogranične saradnje je još jedna prilika da se obezbedi institucionalna podrška i kompletira mozaik programa kojima se seoske žene osnažuju da razvijaju poslovne i komunikacione kompetencije, i da artikulišu neformalne i neekonomske delatnosti u pravcu tržišno orjentisanih i tako postanu relevantne akterke procesa revitalizacije vojvođanskog sela.

„Mi verujemo i nastojaćemo da kroz Projekat, u toku 12 meseci, opravdamo ideju da 80 seoskih žena sa obe strane granice zajedno, kroz treninge, saradnju i veb portal, steknu nove veštine, razviju poslovanje i samopouzdanje i da definitivno otvore kulturnu i ekonomsku razmenu ideja, proizvoda i usluga“ – ističe Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.

 

U okviru Projekta, žene će biti podeljene u dve grupe – žene preduzetnice i nezaposlene žene. Posebna pažnja će biti posvećena izrazito ranjivim grupama, ako se uzmu u obzir razlike u klasnoj, starosnoj i etničkoj pripadnosti. U okviru Projekta biće sačinjena baza podataka, trojezični web portal, razni vidovi obuke: marketing, korišćenja interneta i razvijanja menadžerskih sposobnosti.

„Ovo je prvi projekat iz oblasti rodne ravnopravnosti koji je ikada odobren u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Aktivnosti Projekta, koncipirane su tako da, sa jedne strane, ostvare merljivu korist za seoske žene koje su direktno i indirektno uključene u Projekat, a sa druge, da omoguće održivost i otvore nova polja budućeg delovanja, kako u okviru pogranične saradnje sa Mađarskom, tako i u okviru redovnih aktivnosti relevantnih pokrajinskih institucija.“ – izjavila je Dragana Todorović, koordinatorka projekta.  

Ukupna vrednost projekta je 81.035,00 evra.

Projekat će biti realizovan do 28. februara 2014. godine.

Izvor: Zavod za ravnopravnost polova